Terug

 • Maandag - vrijdag voor 17.00u besteld, na 1 - 2 werkdagen in huis
 • Gratis verzending vanaf €24,99*
 • Nieuwe collectie Mizuno en Asics

Privacy Policy

Privacybeleid Shoe Shop Online BV (www.volleybalschoenenonline.be)

Artikel 1 – Algemeen

  1. Shoe Shop Online BV (Volleybalschoenenonline.be) hierna te noemen Shoe Shop Online leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

  1. Shoe Shop Online stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

  1. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Shoe Shop Online.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag, locatie, zoektermen;

 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens;

 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

 • Categorie 4: via cookies: […];

 • Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2. Shoe Shop Online kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Shoe Shop Online zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Shoe Shop Online om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 4: (doeleinden cookies), met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Shoe Shop Online uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Volleybalschoenenonline.be, haar producten en/of diensten. Shoe Shop Online kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Shoe Shop Online bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected] met het verzoek om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Shoe Shop Online, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Shoe Shop Online failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Shoe Shop Online geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Shoe Shop Online zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Shoe Shop Online uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Shoe Shop Online zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Shoe Shop Online uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Shoe Shop Online zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Shoe Shop Online en U.

 

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Shoe Shop Online. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected], per post naar Shoe Shop Online BV, Wegastraat 54, 2516 AP DEN HAAG, Nederland.

5.7. Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected].

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Shoe Shop Online aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

  1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

  1. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Shoe Shop Online en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

_ga

Google

Om onderscheid te kunnen maken tussen gebruikers

2 jaar

_gid

Google

Om onderscheid te kunnen maken tussen gebruikers

24 uur

_gat

Google

Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen

1 minuut

 

Niet-functionele cookies

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

_fbp Facebook.com Facebook (re)marketing 5 jaar
_nid Google.com Google (re)marketing 2 jaar
_sid Google.com Google (re)marketing 2 jaar
_utma t/m utmz Google.com Deze cookies registreren o.a. via welke site de bezoeker op de link is binnengekomen, hoe vaak de bezoeker onze site bezoekt, welke tijdstippen dit plaatsvond en hoelang de bezoeker onze site heeft bezocht. Wat de bezoeker heeft besteld en het bestel-bedrag.  2 jaar

_apisid

_consent

_hsid

_sapisid

_Ssid

_Sidcc

_1P_JAR

_OTZ

_Nid

_Sid

AID

ANID

OGP

OGPC

session_id

Google.com Voor het gebruik van Google Maps, Google Adwords. O.a. worden de voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is. 5 jaar

_Pref

_Visitor_info1_live

_YSC

_remote-sid

_Login_info

 

Google.com Voor het gebruik van YouTube om gedrag van bezoekers te analyseren. Er wordt een YouTube video op onze site gezet en wanneer de bezoeker deze bekijkt komt er informatie vrij. 5 jaar

MUID

MUIDB

 

Microsoft/Bing.com Voor het gebruik van Bing Advertising (Microsoft). O.a. worden de voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Microsoft Bing ingezette media effectief is.  5 jaar

_cfduid

Cloudflare Wordt gebruikt om individuele clients te identificeren achter een gedeeld IP adres om veiligheidsinstellingen per client te kunnen inzetten. 5 jaar

DSID

IDE

Doubleclick.com/Google.com Voor het gebruik van Google Maps, Google+, Google Adwords. O.a. worden de voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is.  

c_user

datr

fr

pl

sb

spin

xs

Facebook.com Voor het gebruik van Facebook. O.a. worden de voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Facebook ingezette media effectief is.  

_ga

_gcl_au

Feedbackcompany.nl Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.  

cookielaw

volleybalschoenenonline.be Een tool om te voldoen aan de GDPR en de EU cookie wet.  

_(nummer)mixpanel 

lightspeed.com Voor het gebruik van mobiele devices. O.a. worden de voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang.  

 

     

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar (…) per post naar ONDERNEMING (adres), of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Pop-up Cookie-waarschuwing:

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen. Meer info in ons Cookiebeleid.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Volleybalschoenenonline.be / - Reviews @
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »